Bijdragen aan een gezonde internationale glastuinbouwsector door innovatie te stimuleren en faciliteren geldt als uitgangspunt voor de visie en strategische doelstellingen van Demokwekerij Westland. Een gezonde tuinbouwsector is een maatschappelijk verantwoorde sector, waarin bedrijven uit het hele tuinbouwcluster sociale, ecologische en economische afwegingen in evenwicht houden. Ondernemers in de sector zetten zich in om mens en milieu zo min mogelijk  te belasten met de teelt van hoogwaardige kwaliteitsproducten. Demokwekerij Westland biedt de sector een innovatiecentrum voor Demonstratie, Onderzoek en Kennisoverdracht, waarin deze doelstellingen op het gebied van duurzaamheid kunnen worden bereikt. Demokwekerij Westland draagt niet alleen bij aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemerschap middels haar positie en profilering in de glastuinbouwsector, ook binnen de eigen organisatie geldt duurzaam ondernemen als uitgangspunt voor alle bedrijfsactiviteiten.

People: Plezier in het werk, respectvolle samenwerking, fatsoenlijke gedrag en heldere communicatie maken Demokwekerij Westland een fijne plek om te werken. Werknemers van Demokwekerij Westland worden gestimuleerd de kernwaarden van de organisatie uit te dragen en trots te zijn op hun werk. Zij staan voortdurend in contact met bezoekers, participanten en onderzoeksinstellingen en zijn daarmee vertegenwoordigers van de organisatie. Demokwekerij Westland geeft ruimte aan persoonlijke ontwikkeling van haar medewerkers. Voortdurend is er aandacht voor een optimale balans tussen de bedrijfsdoelstellingen en de persoonlijke ambitie van de medewerkers. In een omgeving waar innovatie centraal staat, dient de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers evenzeer gestimuleerd te worden. Sociale innovatie wordt daarom even belangrijk geacht als technische en organisatorische innovatie. Demokwekerij Westland werkt momenteel aan een ‘sociaal manifest’, waarin het proces voor stimulering van persoonlijke ontwikkeling zal worden beschreven. Aandacht zal daarbij uitgaan naar het beschrijven van persoonlijke leer- en ontwikkelplannen, het monitoren van voortgang ten aanzien van deze plannen en de evaluatie en waardering van de behaalde individuele en collectieve resultaten.

Planet: Naast de stimulering van een ecologisch verantwoorde glastuinbouwsector, streeft Demokwekerij Westland in haar eigen bedrijfsvoering ook naar een minimale belasting van het milieu. Maatregelen die worden getroffen om dit te bewerkstelligen lopen uiteen van het gebruik van een phytofilter die zorgt voor biologische afbraak van restanten van gewasbeschermingsmiddelen die in onderzoeken worden getest tot het zoveel mogelijk beperken van reisafstanden voor vergaderingen door onder andere gebruik te maken van videoconference. Producten die worden geteeld in de onderzoeksruimten worden niet weggegooid, maar zoveel mogelijk zelf geconsumeerd. Ook aan consumenten worden deze producten tegen zeer lage vergoedingen aangeboden.

Profit: Demokwekerij Westland maakt onderdeel uit van de organisatie van Stichting Proeftuin Zwaagdijk. Deze stichting zonder winstoogmerk kent geen aandeelhoudersstructuur, waardoor behaalde resultaten niet uitgekeerd hoeven te worden, maar beschikbaar blijven voor de financiering van de organisatie en haar bedrijfsactiviteiten. Demokwekerij Westland werkt in haar projecten nauw samen met participanten en samenwerkingspartners. Gestreefd wordt daarbij naar verantwoorde projectresultaten en een eerlijke verdeling hiervan, die recht doet aan de door partijen geleverde prestaties en inbreng. Hiermee worden duurzame samenwerkingsverbanden beoogd, die stimulerend werken en een hoge mate van synergievoordelen kennen