Demokwekerij Westland gaat verhuizen…

Op naar het World Horti Center!

Na drie jaar voorbereiding rondom de nieuwbouw van Demokwekerij Westland, staan we aan de vooravond van de verhuizing. Vanaf 16 oktober dit jaar zal Demokwekerij Westland met haar participanten, faciliteiten en internationale diensten, de activiteiten voort zetten in haar World Horti Center. Vanaf december 2017 zullen ook onderzoeken in de nieuwe onderzoeksfaciliteiten plaats vinden, vanaf deze nieuwe locatie.Vanaf dat moment vinden al de activiteiten van Demokwekerij Westland plaats in het nieuwe centrum, waar kennis en kunde wordt gedeeld met opleidingsinstituut MBO Westland en een overkoepelende organisatie van sierteelt- en voedselondernemers.

Demokwekerij Westland versterkt binnen deze samenwerking – waarin het volledige glastuinbouwcluster is vertegenwoordigd – haar positie als platform/vliegwiel voor innovatie binnen de glastuinbouw. Een belangrijk onderdeel daarvan, dat tevens in ons DNA verweven zit, is het bijeenbrengen en verbinden van partijen. De nieuwe faciliteiten binnen het World Horti Center zullen hier een positieve bijdrage aan leveren. Zo creAi??ren we een diensten & adviesplein, vergaderruimtes, een restaurant en beschikken we over een Rabotorium waar we bijeenkomsten voor maar liefst 266 personen kunnen organiseren.

“Een woord van dank is op zijn plaats voor de inzet van alle betrokken bouwaannemers en grote support van de participanten om op deze korte termijn zo slagvaardig dit prachtige centrum te realiseren. Namens het team van Demokwekerij Westland kijken we er naar uit om bezoekers te ontvangen!”, aldus Peet van Adrichem.
Peet World Horti Center

 

Onderzoek naar oplossing tomatengalmijt

“We hebben een aantal interessante ontdekkingen gedaan”

Sinds de zomer van 2016 staat de tomatensector op zai??i??n kop vanwege een explosie van tomatengalmijt. Niet alleen in de belichte, maar ook in de onbelichte teelt ontwikkelde een calamiteit. Wat is er aan de hand? En belangrijker nog: wat is er tegen te doen? In gesprek met Gert-Jan Dillo en Guido Halbersma van Van Iperen en Jeroen Sanders van Demokwekerij Westland.

Tomaten

Gert-Jan: ai???Dit hadden we in de sector nog niet eerder meegemaakt. Tomatengalmijt is allang bekend, maar tot nu toe was deze te beheersen. Sinds 2010 gebruiken veel tuinders Oberon, een middel dat oorspronkelijk bedoeld is tegen spint. Volgens de fabrikant werkt het ook tegen tomatengalmijt. In het zomerseizoen had je hier en daar een plekje en spuiten met Oberon was dan voldoende effectief. En het middel is ook nog eens veilig voor de ingezette biologische gewasbescherming. Ideaal geA?ntegreerd dus. Maar nu was de omvang van de plaag gigantisch. Daar was niets meer tegen opgewassen.ai???

Escalatie

Natuurlijk was het vorig jaar extreem heet in augustus en september. Maar was dat de enige verklaring voor de enorme omvang van het probleem? Of had het beestje zich inmiddels beter aangepast? Was het zich, zonder dat wij daar oog voor hadden, anders gaan gedragen? Normaal gesproken verspreidt de tomatengalmijt zich vanuit de lagere gewasdelen, maar nu zagen we ineens ook besmettingen die halverwege het gewas begonnen. Guido: ai???We vroegen ons af of het insect wellicht al veel eerder latent aanwezig was. Het probleem is natuurlijk dat we het beestje met het blote oog niet kunnen zien. We ontdekken de tomatengalmijt voornamelijk door de zichtbare aantasting. Onderzoek was dus dringend gewenst.ai???

Onderzoek

De sector zat ondertussen met de handen in het haar. Er moest iets gebeuren, dat was klip en klaar. De tijd van grootschalig en sectorbreed onderzoek vanuit de overheid en het Productschap Tuinbouw ligt al heel lang achter ons. En ook de fabrikanten zijn niet meer genegen om voor Ai??Ai??n middel heel veel geld in onderzoek te steken. Wie was bereid hierin het voortouw te nemen?

Guido: ai???Van Iperen is al jarenlang lid van vereniging Agrodis, een belangenorganisatie van toeleveringsbedrijven van gewasbeschermingsmiddelen. Daar kwam dit probleem natuurlijk ook op tafel. Via de Stuurgroep glastuinbouw binnen Agrodis nam Van Iperen toen het initiatief om een gezamenlijk onderzoek op te zetten. En dat is gelukt! Het is echt geweldig dat we het voor elkaar hebben gekregen om de juiste partijen bij elkaar aan tafel te krijgen. Een mooi voorbeeld van samenwerken in de keten.ai???

Zes producenten en proeftuin Zwaagdijk besloten te gaan samenwerken in de strijd tegen de tomatengalmijt. De proef werd opgezet bij Demokwekerij Westland in Honselersdijk en kwam onder verantwoordelijkheid van Jeroen Sanders: ai???We hebben hier een opstelling gemaakt met Sweetelle, waarbij we de tomatenplanten twee keer hebben geA?nfecteerd met tomatengalmijt. Op het moment van de eerste symptomen startten we met de behandeling met diverse middelen. We hebben daarbij elf verschillende middelen ingezet, zowel groene als chemische middelen. En we hanteerden verschillende spuitschemaai??i??s.ai??? Inmiddels is de proef afgerond en zijn de resultaten bekend.

Wegvallen middelenpakket

Gert-Jan: ai???We hebben een aantal interessante ontdekkingen gedaan. Er zal echter vervolgonderzoek nodig zijn, willen we echt met oplossingen kunnen komen. We zijn ervan overtuigd dat we in de toekomst vaker met dit soort calamiteiten te maken krijgen. Dat heeft natuurlijk een relatie met het wegvallen van een cruciaal deel van het middelenpakket. En ik denk dat klimaatverandering hier ook een rol in speelt.ai???

Enkele honderdduizenden beestjes per blad

Jeroen: ai???Wat we nu in ieder geval weten, is dat de besmetting plaatsvindt ongeveer vier weken voordat we iets van de aantasting zien. Gaan we dus spuiten op het moment dat we iets zien, zijn we veel te laat met ingrijpen. Je loopt dan enkele honderdduizenden beestjes per blad achter.ai??? Gert-Jan: ai???Op basis van deze constatering scouten we nu veel meer preventief. Inmiddels zie je steeds meer kwekers met een handmicroscoop door de kas lopen.ai???

Tomatengalmijt op de kleding

Een andere belangrijk resultaat is volgens Jeroen dat we meer te weten zijn gekomen over de verspreiding van de mijt. ai???Zo zagen we een sterke aantasting van de omgeving. We vonden ze terug op het pad, de pot, het touw, oogstmateriaal, maar ook op de kleding en in het haar van de medewerkers. Tegelijkertijd verspreidt het beestje zich niet zoals je zou verwachten. Er kan ergens een plant stijf staan van de tomatengalmijt, terwijl omliggende planten nauwelijks zijn aangetast. Dat maakt het heel complex.ai???

Alles beheersen

Gert-Jan: ai???We hebben best veel antwoorden gevonden, maar die roepen weer even zoveel of misschien wel meer vragen op. Belangrijk is in ieder geval dat een teler zich bewust is dat de mijt zich overal in de kas kan bevinden. Daar moet je dus ook rekening mee houden bij de teeltwisseling. Ook het spuiten en vooral de spuittechniek moeten optimaal zijn. Tomatentelers zijn A?berhaupt niet gewend om te spuiten. De techniek die ze twintig jaar geleden gebruikten, hanteren ze nu nog veel. En dat terwijl de situatie in de kas drastisch is veranderd. Het is al moeilijk om een tomatenplant helemaal te bespuiten, maar dat moet wel de inzet zijn of worden. De spuittechnieken bekijken als onderdeel van het proces is belangrijk. Alle parameters die je kunt beheersen, moeten top zijn.ai???

Guido: ai???Waar we echt mee aan de slag moeten, zijn de toelatingseisen van de verschillende middelen. We tonen met deze proef onomstotelijk aan dat de intervallen die telers bij toegelaten middelen moeten aanhouden ervoor zorgen dat we dit soort plagen niet meer de baas kunnen. Zoals we ze nu mogen gebruiken, zijn de middelen gewoon niet effectief genoeg.ai???

Biologie niet doodspuiten

ai???Daar komt bij dat wanneer we teveel beperkt selectieve middelen spuiten we het biologisch evenwicht verstoren. En dat willen we natuurlijk niet. Dan poppen er meteen weer andere problemen op. Biologie biedt sowieso geen afdoende oplossing voor de tomatengalmijt. De roofmijt eet ze wel, maar hij ondervindt veel hinder van de beharing van de tomatenplant.ai???

Er is dus nog tijd nodig om oplossingen voor dit probleem te vinden. Ondertussen ervaart Van Iperen veel druk vanuit de sector vanwege de omvang en het plotselinge karakter van het vraagstuk.

Het voortouw

Guido: ai???Van Iperen is erop gespitst om vragen uit de sector op te lossen. Daarvoor nemen we als groeispecialist steeds vaker het voortouw. Geen hoogdravende onderzoeken, maar onderzoeken die erop gericht zijn actuele problemen van de markt op te lossen. Daarbij moeten we niet alleen denken vanuit de inzet van meer gewasbeschermingsmiddelen. De druk op een effectief middelen- en maatregelenpakket kunnen we op korte termijn namelijk niet in de goede richting ombuigen. We moeten ook nadenken hoe we de plant zodanig kunnen versterken dat ie minder interessant is voor de tomatengalmijt.ai???

Onderzoek tomatengalmijt

Drukbezochte kennisdagen gewasbescherming

Op 26, 27 en 28 september werden de kennisdagen druk bezocht

De gewasbeschermingsdagen, die gericht waren op sierteelt, werden in samenwerking met Royal Brinkman, Horticoop en Van Iperen georganiseerd. Na de centrale opening met presentaties van het handelsbedrijf en Demokwekerij Westland, werden de diverse gewasbeschermingsproeven in de teeltafdelingen bezocht. Deze onderzoeken waren o.a. gericht op de bestrijding van trips, phytium, witte vlieg, wolluis en duponchelia in diverse sierteelt gewassen.

Kwekers hadden op deze dagen voldoende ruimte om vragen te stellen en discussie te voeren met specialisten van de handelsbedrijven en producenten van gewasbeschermingsmiddelen.

We ontvingen in totaal ruim 250 kwekers verspreid over deze drie dagen. Het merendeel van deze kwekers verlengden door het bijwonen van deze kennisdag hun spuitlicentie.

We kijken terug op een drukbezochte en kennisintensieve gewasbeschermingsdagen. Komende editie is gericht op groenteteelt en zal in april 2018 plaats vinden in ons nieuwe onderzoekscentrum in het World Horti Center. We zien er naar uit om komende editie in onze nieuwe onderzoeksfaciliteiten te organiseren!

Gewasbeschermingsdag

Kennisdagen gewasbescherming

Op 26, 27 en 28 september is er een interessant programma met uiteenlopende onderwerpen gericht op sierteelt

De gewasbeschermingsdagen worden georganiseerd in samenwerking met Horticoop, Van Iperen, Brinkman en diverse toeleveranciers van deze handelsbedrijven. Op 26, 27 en 28 september staan de gewasbeschermingsdagen in het teken van sierteelt.

Naast presentaties van de handelsbedrijven zullen in groepen diverse gewasbeschermingsproeven in de teeltafdelingen worden bezocht. Deze onderzoeken zijn o.a. gericht op de bestrijding van trips, duponchelia, wolluis en witte vlieg in diverse sierteelt gewassen. Ook is er op deze kennisdagen voldoende ruimte voor de kwekers om vragen te stellen en discussie te voeren met specialisten van de handelsbedrijven en producenten van gewasbeschermingsmiddelen. Tevens telt het bijwonen van een dag mee voor verlenging van de spuitlicentie. Aanmelden kan via de handelsbedrijven.

Tijdens de gewasbeschermingsdagen worden zoai??i??n driehonderd kwekers verwacht.
In april 2018 volgen de gewasbeschermingsdagen die gericht zijn op de groenteteelt.

Deelnemen aan de kennisdagen?
Elk handelsbedrijf heeft een aparte dag, waarvoor je je direct via het handelsbedrijf kunt aanmelden, als volgt:
ai??i?? Dinsdag 26 septemberAi??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Brinkman
ai??i?? Woensdag 27 septemberAi??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Van Iperen
ai??i?? Donderdag 28 septemberAi??Ai??Ai??Ai??Ai?? Horticoop

Gewasbescherming onderzoek Demokwekerij

Galmijtenonderzoek in tomaat

Afgelopen voorjaar heeft Proeftuin Zwaagdeijk in samenwerking met van Iperen in opdracht van branche vereniging Agrodis en verschillende producenten van gewasbeschermingsmiddelen een effectiviteitsproef uitgevoerd op galmijt (Aculops lycopersici) in het gewas tomaat. Het onderzoek vond plaats in bij Demokwekerij Westland. Galmijt is een steeds groter probleem aan het worden in de tomatenteelt en telers, adviseurs en producenten zijn dan ook hard opzoek naar een oplossing. Deze mijt, die vanaf vorig jaar in zowel de belichte als onbelichte tomatenteelt voor problemen zorgt, kan zich zeer snel vermeerderen en wordt op alle gewasdelen aangetroffen. Zodra er een aantasting is geconstateerd is het een hele strijd om de aantasting onder controle te houden.

In totaal zijn 11 groene en chemische middelen getest op de galmijt Aculops lycopersici, in een onderzoeksafdeling van Demokwekerij Westland.
Naast deze effectiviteitsproef is ook gekeken naar de verspreiding en ontwikkeling van de galmijt. Opvallend was dat deze mijt bij een flinke aantasting op alle onderdelen in een kas aanwezig is. Zowel op gewasdraden, kasopstanden, teeltgoten maar ook op insecten kan deze mijt zich vestigen. Strakke hygiAi??nische maatregelen zijn dan ook hard nodig om de aantasting in de kas onder controle te houden en verder verspreiding te voorkomen.

De komende maanden zal Proeftuin Zwaagdijk in samenwerking met telers, Demokwekerij Westland en LTO glaskracht het onderzoek naar nieuwe bestrijdingsstrategieAi??n op deze mijt voortzetten.

Wist u dat Demokwekerij Westland…

Samen met Proeftuin Zwaagdijk werkt aan de toekomst van morgen voor de agrarische sector?

Demokwekerij Westland stimuleert,Ai??demonstreert, organiseert en faciliteert innovatie en onderzoek voor de glastuinbouw. Door in 2012 onderdeel te worden van Proeftuin Zwaagdijk, werken we onder Ai??Ai??n vlag samen aan de toekomst van de agrarische sector. Zie voor meer informatie de bedrijfsfilm van Proeftuin Zwaagdijk.

Bouw onderzoeksafdelingen Demokwekerij Westland van start!

Op 16 mei start Zwirs Horti Projects met de bouw van de nieuwe onderzoeksafdelingen van Demokwekerij Westland. Deze moderne onderzoeksfaciliteiten zijn onderdeel van het World Horti Center dat momenteel in aanbouw is op het terrein aan de Middelbroekweg, tegenover Flora Holland in Naaldwijk.

Zwirs Horti Projects is gespecialiseerd in speciale tuinbouwprojecten, wat een belangrijke motivatie is voor Demokwekerij Westland om met hen de samenwerking aan te gaan. ai???We kunnen samen met Zwirs op details engineeren. Dat maakt het makkelijk schakelen en prettig samenwerkenai??? aldus Peet van Adrichem.

Door de grote drukte momenteel is het ook van belang dat er een partij is die tijd heeft om de kas met haar onderzoeksafdelingen te realiseren. Doordat Demokwekerij op tijd met Zwirs is gaan praten, kunnen zij inspelen op dit soort speciale wensen. ai???Want juist omdat het een speciale kas wordt met 38 verschillende afdelingen, vergt het veel energie qua engineering, werkvoorbereiding en uitwerking. De onderzoeksafdelingen variAi??ren van 86 – 172 mA? en zijn dusdanig ontworpen om grotere afdelingen te creAi??ren, ook als het centrum al in gebruik is.ai???

Aanstaande dinsdag, op 16 mei, start Zwirs met de bouw van deze afdelingen en zal de eerste paal worden geslagen. De kas met haar afdelingen worden gebouwd op zachte veengrond en om de kans van verzakken te voorkomen, zullen er 320 heipalen van elk 21 meter lang worden geslagen.

Raymond Zwirs: ai???ai???Voor de participanten en kwekers binnen Demokwekerij Westland is het belangrijk om te kunnen innoveren binnen hun kaders. Diverse wensen zijn opgesteld om hen zo goed mogelijk in hun belangen te kunnen voorzien. Zwirs Horti Projects is een ambitieus Westlands kassenbouwbedrijf en ziet dit project als een mooie uitdaging. Samen met Peet van Adrichem van Demokwekerij zijn wij tot oplossingen en duidelijke afspraken gekomen, zodat het project in het gestelde tijdsbestek gerealiseerd kan worden.ai??i??ai??i??

Binnen de afdelingen zullen onderzoeken op het gebied van techniek, teeltsystemen, gewasbescherming en veredeling plaats vinden. Ook worden er demonstratie-afdelingen ingericht, waar innovatieve producten in de praktijk worden gedemonstreerd. Daarnaast worden er afdelingen voor onderwijs ingezet en komt er in Ai??Ai??n afdeling een all climate kas te staan, waar het klimaat van waar ook ter wereld nagebootst kan worden.

Demokwekerij Westland is Ai??Ai??n van de initiatiefnemers van World Horti Center en werkt middels haar disciplines – kennisoverdracht, onderzoek en demonstratie- dagelijks aan de kwekerij van morgen. In oktober dit jaar zal Demokwekerij Westland met haar participanten en internationale discipline, de activiteiten voort zetten in haar World Horti Center. Vanaf december 2017 zullen ook de onderzoeken in de nieuwe afdelingen plaats vinden vanaf deze nieuwe locatie.

IMG_2447_DemokwekerijWestland

Gewasbeschermingsdagen

Op 11, 12 en 13 april waren de kennisdagen gericht op groenteteelt

De gewasbeschermingsdagen, die gericht waren op groenteteelt, werden op 11, 12 en 13 april in samenwerking met Royal Brinkman, Horticoop en Van Iperen georganiseerd.Na de centrale opening met presentaties van het handelsbedrijf en Demokwekerij Westland, werden de diverse gewasbeschermingsproeven in de teeltafdelingen bezocht. Deze onderzoeken waren o.a. gericht op de bestrijding van meeldauw, luis, pythium, wortelziekten en galmijt in diverse groente gewassen.

Kwekers hadden op deze dagen voldoende ruimte om vragen te stellen en discussie te voeren met specialisten van de handelsbedrijven en producenten van gewasbeschermingsmiddelen.

We ontvingen in totaal 260 bezoekers verspreid tijdens deze kennisdagen, waaronder 135 kwerkers. Het merendeel van deze kwekers verlengden door het bijwonen van deze kennisdag hun spuitlicentie.

We kijken terug op een drukbezochte en kennisintensieve gewasbeschermingsdagen en zien uit naar de gewasbeschermingsdagen van september 2017, die gericht zijn op sierteelt.

20170411_172122

Gewasbeschermingsdagen

Deze editie op 11, 12 en 13 april is gericht op groenteteelt

Na een geslaagde editie van afgelopen september vindt de komende editie van de gewasbeschermingsdagen gericht op groenteteelt plaats op 11, 12 en 13 april.
De gewasbeschermingsdagen worden georganiseerd in samenwerking met Horticoop, Van Iperen, Brinkman en diverse toeleveranciers van deze handelsbedrijven.Naast presentaties van de handelsbedrijven zullen in groepen diverse gewasbeschermingsproeven in de teeltafdelingen worden bezocht. Deze onderzoeken zijn o.a. gericht op de bestrijding van luis, meeldauw, pythium, bemisia, wortelziekten en galmijt in diverse groenteteelt gewassen. Deze editie van de gewasbeschermingsdagen vinden plaats op:

  • Dinsdag 11 april 2017 Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Van Iperen
  • Woensdag 12 april 2017 Ai??Ai??Ai??Ai?? Ai?? Horticoop
  • Donderdag 13 april 2017 Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Royal Brinkman

Er is op deze kennisdagen voldoende ruimte voor de kwekers om vragen te stellen en discussie te voeren met specialisten van de handelsbedrijven en producenten van gewasbeschermingsmiddelen. Tevens telt het bijwonen van een dag mee voor verlenging van de spuitlicentie.

IMG_1331

Optimalisatie van gewasbeschermingsonderzoek

Door tuinbouwstudenten van hogeschool Inholland

Al een aantal jaren voeren derdejaars tuinbouwstudenten van hogeschool Inholland gewasbeschermingsonderzoek uit, in de onderzoeksafdelingen van Demokwekerij Westland.
Op dit moment voert een groep studenten een onderzoek uit met als doel de infectiemethode van echte meeldauw in potroos te verbeteren. In samenwerking met Jeroen Sanders, onderzoeker bij Demokwekerij Westland, hebben zij een onderzoek opgezet waarbij de gevoeligheid van verschillende rassen potroos en verschillende manieren van inoculeren met elkaar worden vergeleken.

In een groot aantal tuinbouwgewassen is de schimmel echte meeldauw een groot probleem. Om deze schimmel onder controle te houden, moeten kwekers dan ook veel spuiten. Demokwekerij Westland voert in opdracht van verscheidene producenten van gewasbeschermingsmiddelen effectiviteitsproeven uit waarbij nieuwe fungiciden en nieuwe bestrijdingsstrategieAi??n op echte meeldauw worden onderzocht. Belangrijk bij dit soort onderzoeken is dat planten altijd op een gecontroleerde manier worden ai???ziek gemaaktai??i?? en dat de symptomen van echte meeldauw in het gewas op een homogene wijze tot uiting komen; dit gedurende het gehele jaar. Alleen dan kunnen de effecten van nieuwe fungiciden betrouwbaar worden onderzocht en kunnen de resultaten uit verschillende onderzoeken met elkaar vergeleken worden. Belangrijk is dan ook dat de methode om planten te infecteren constant wordt geoptimaliseerd.

De studenten van Inholland hebben in deze proef totaal 9 rassen van verschillende kwekers getoetst op de gevoeligheid voor echte meeldauw. Zijn hebben dit onder andere gecombineerd met 4 verschillende inoculatiemethoden.
De voorlopige resultaten laten onverwachts grote verschillen zien tussen de verschillende behandelingen en rassen. In week 49 zullen door Demokwekerij Westland twee nieuwe effectiviteitsonderzoeken op echte meeldauw in potroos worden uitgevoerd. De resultaten uit het onderzoek die door studenten werd uitgevoerd, worden hierbij direct gebruikt. Kortom: de studenten voerden op deze manier een praktisch onderzoek uit, waarbij de resultaten direct door de opdrachtgever gebruikt kunnen worden.

img_1910